skip to Main Content

اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان (AREU)

اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان در سال 2013 منحیث یک اتحادیه تجاری غیر انتفاعی به منظور نمایندگی از شرکت های سکتور خصوصی و فعال در بخش انرژی تجدید پذیر تأسیس گردیده است. هدف اصلی این اتحادیه، ترویج استفاده انرژی قابل تجدید در افغانستان می باشد. وظیفه اساسی اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان (AREU) این است که به عنوان یک اتحادیه و تشکل تا زمانِ داد خواهی کند که انرژی قابل تجدید منحیث یک ستون اساسی صنعت انرژی ملی افغانستان ایجاد و تثبیت گردد. بدین منظور، اتحادیه تلاش میکند که با استفاده از مزیت های فراوان فرصت های سرمایه گذاری موجود در این سکتور کشور، سرمایه گذاران ملی و بین المللی و اعضای این اتحادیه را تشویق، حمایت و همکاری نماید. این اتحادیه، اشخاص و نهاد های ذیدخل را رهنمای میکند تا پالیسی ها و طرز العمل های تجارتی در سکتور انرژی قابل تجدید را استفاده نمایند. این اتحادیه، از بیشتر از 100 شرکت مربوط به سکتور انرژی در افغانستان، نمایندگی میکند. این شرکت ها در عرصه ی انکشاف پروژه، توسعه و ترویج خلاقیت های نو آورانه، مدیریت پروژه، ارایه خدمات مربوط به انرژی، تولید تجهیزات انرژی و تداخل در ساخت و ساز ستکور های انرژی آفتابی، آبی، بایوماس (Biomass) و انرژی بادی فعالیت دارند.

خدمات

مشاوره در پالیسی سازی
توسعه مشخصه های تخنیکی
همکاری تخنیکی خارجی
شبکه سازی
مشاوره

پست های اخیر

نشرات

شرکا

تطبیق کننده

giz@10x