skip to Main Content

اخبار

از این بخش می تواند که اخبار جامع و بروز رسانی شده را در مورد توسعه، فعالیت ها و پیشرفت انرژی قابل تجدید در افغانستان، دریافت نمایید. برای معلومات بیشتر، روی عکس و یا عنوان مطلب کلیک نمایید.