skip to Main Content

تازه ترین نشرات

AREU Newsletter

اتحادیه انرژی قابل تجدید افغانستان در سال 2013 میلادی منحیث یک اتحادیه تجاری غیر انتفاعی به منظور نمایندگی از شرکت های سکتور خصوصی و فعال در بخش انرژی تجدید پذیر تأسیس شده و در حال حاضر بیشتر از 100 عضو دارد. هدف عمده اتحادیه؛ معرفی و ترویج انرژی پاک در کشور بوده و تلاش میمناید تا در تنویر و روشن سازی مناطق شهری و روستایی کشور سهم ارزنده و مؤثر داشته باشد. اعضای اتحادیه در پنج زون کشور حضور فعال داشته و پروژههای مختلف را در سراسر افغانستان تطبیق نموده اند.

ژانویه 17, 2021| نشرات